Siirry sisältöön

ProRepoveden säännöt

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ProRepovesi ry, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistys on kansainvälisen International Ranger Federationin jäsenyh­distys.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Repoveden kansallispuiston ja siihen kytkeytyvillä alueilla:

 • edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä.

 • edistää minimaalisen ekologisen jalanjäljen jättävää, kestävää ja turvallista virkistyskäyttöä opastamalla, ohjaamalla, kehittämällä ja resurssoimalla.

 • rakentaa ja tukea onnistunutta ja voimaannuttavaa luontokokemusta.

 • voimistaa ja parantaa ihmisten luontosuhdetta.

 • edesauttaa positiivista ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä ja yhdenvertaisuutta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • sopii Repoveden kansallispuiston ja siihen liittyvien lähialueiden maanomistajien ja/tai hallinnoijien kanssa yhteistoiminnasta sekä kehittää yhteistoiminnan muotoja

 • sopii muiden alueeseen ja toimintaan vaikuttavien organisaatioiden ja intressiryhmien kanssa yhteistoiminnasta.

 • aktiivisesti osallistuu kehitystyöhön ja resurssoi toimintasuunnitelman ja sopimusten edellyttämässä laajuudessa.

 • kouluttaa ja kehittää jäseniään Repoveden alueen opastus-, ohjaus-, pelastus- ja kehitystoimintaan.

 • Tiedottaa, opastaa ja osallistaa Repoveden kansallispuistoa ja sen lähialueita koskevissa asioissa

 • järjestää tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

 • tukee alueeseen ja sen luontoon kohdistuvaa tutkimusta

 • perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

 • hyödyntää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan viimeisintä teknologiaa tarkoituksensa täyttämiseksi.

3. Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuin. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia ja apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

Yhdistys voi myös harjoittaa muuta vastikkeellista toimintaa, joka liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys voi omistaa ja hallinnoida toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4. Jäsenyys

Yhdistyksellä on kolme eri jäsentyyppiä: Varsinainen jäsen, kunniajäsen ja kannatusjäsen. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa sekä täyttää jäsentyypille asetetut vaatimukset.

Varsinainen jäsen (Repovesi Park Ranger)

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu yhdistyksen sääntöihin sekä täyttämään seuraavat varsinaiselle jäsenelle asetetut vaatimukset:

 • Hakija on hyvämaineinen 

 • Hakijalla ei ole lainvoimaista rikostuomiota

 • Hakijalla on perustietämys Repoveden kansallispuistosta ja sen lähialueista

 • Hakija sitoutuu kehittämään osaamistaan ja asiantuntijuuttaan Repoveteen liittyvissä asioissa

 • Hakija sitoutuu osallistumaan vuotuiseen yhdistyksen toiminnan suunnitteluun sekä suunniteltujen tehtävien toteuttamiseen

Erityisistä syistä voidaan hakija hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, vaikka jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty.

Varsinaiseksi jäseneksi tulee hakeutua yhdistyksen sähköisten palvelujen kautta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisesta jäsenestä käytetään nimitystä Repovesi Park Ranger.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta..

Varsinaisella jäsenellä on myös oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tämä voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kunniajäsen (Reponen)

Yhdistykseen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka täyttää kunniajäsenyydelle asetetut vaatimukset. Kunniajäsenen tai kunniajäsenet esittää yhdistyksen kunniajäsenistä ja/tai varsinaisista jäsenistä muodostettu toimikunta ja hyväksyy toimiva hallitus. Kunniajäsenillä on täysi puhe ja äänivalta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

Kunniajäsenyydelle on seuraavat ehdot ja vaatimukset:

 • Henkilön tulee hyvä maineinen

 • Henkilö on laittanut itsensä likoon Repoveden puolesta  ja vaikuttanut merkittävästi siihen, miten meistä jokainen voi kokea suojelualueen tänäpäivänä

 • Henkilö on vahva luonnon ja luonnossa liikkumisen puolestaja puhuja

 • Henkilöllä on useita suosittelijoita

Kunniajäsenestä käytetään nimitystä Reponen.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kunniajäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tämä voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaiseksi jäseneksi liitytään yhdistyksen sähköisten palvelujen kautta. 

Kannatusjäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta.

4. Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen määrittelemiä jäsenyyden ehtoja.

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu 30 päivän sisällä  maksun erääntymisestä.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys voi tarvittaessa kutsua koolle myös ylimääräisen yhdistyksen kokouksen yhdistyslain mukaisesti.

9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköisesti jäsenen ilmoittamaan tai hallituksen selvittämään yhteysosoitteeseen.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 

 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.